بررسی بازار ...

بورسی ها بررسی بازار


بررسی بازار سیگنال یا پیشنهاد خرید فروش نمی باشد.

ژانویه 20, 2020

تحلیل تکنیکال وبملت 98/10/30

ژانویه 18, 2020

تحلیل تکنیکال وصندوق 98/10/27

ژانویه 14, 2020

تحلیل تکنیکال سپ 98/10/24

ژانویه 14, 2020

تحلیل تکنیکال وسینا 98/10/24

ژانویه 11, 2020

تحلیل تکنیکال پارس 98/10/21

ژانویه 11, 2020

تحلیل تکنیکال وامید 98/10/20

ژانویه 1, 2020

تحلیل تکنیکال همراه 98/10/11

دسامبر 31, 2019

تحلیل تکنیکال وصندوق 98/10/10

دسامبر 31, 2019

تحلیل تکنیکال فاذر 98/10/10

دسامبر 30, 2019

تحلیل تکنیکال اپرداز 98/10/09

دسامبر 29, 2019

تحلیل تکنیکال حسینا 98/10/08

دسامبر 28, 2019

تحلیل تکنیکال ثباغ 98/10/07

پنل کاربری